COMETA, Connexió Mediterrània de Transport d’Alta Tensió

Estació conversora de Morvedre

Sis edificis prefabricats de formigó, fonaments per a transformadors, vials de rodolament, lloses HIS, dipòsit d’oli i caseta de bombament per a sistema de protecció contra incendis, en una zona d’actuació urbanitzada de 18.100 m2, formant l’estació convertidora. Aquesta obra forma part del projecte COMETA, enllaç submarí de transport d’energia elèctrica entre la península Ibèrica i l’Illa de Mallorca, mitjançant dues estacions convertidores.

FITXA DEL PROJECTE
Puerto de Sagunto, Espanya
Juny 2009 – Febrer 2011
Volum d’excavació: 10.000 m3
Volum farcit de safates: 14.000 m3
Volum de formigó: 7.000 m3
Superfície de paviments: 4.000 m2

Acer B-500 SD: 430 Tn.

Panell Prefabricat: 9.000 m2