GRUP CARBONELL FIGUERAS

50 anys contribuint
a construir un món millor

La nostra visió és millorar el futur mitjançant el desenvolupament i l’operació d’infraestructures i ciutats sostenibles, amb el compromís de mantenir els nivells més alts de seguretat i excel·lència operativa creant valor per a la societat, els nostres clients i empleats.

Totes les nostres accions i compromisos s’orienten al respecte pel medi ambient i l’objectiu d’afavorir sostingudament un desenvolupament social responsable. La nostra estratègia consisteix a satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les necessitats de les generacions futures, alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2030 de les Nacions Unides.

Sostenibilitat

Els criteris ESG
Environment, social & governance

Per fer front als reptes actuals, la nostra estratègia de sostenibilitat ens permet desenvolupar infraestructures innovadores, eficients i sostenibles tenint sempre en compte tres dimensions fonamentals: els criteris ESG, és a dir, els pilars en matèria ambiental, social i de governança.

01

Environment

El nostre compromís amb el medi ambient ens porta a reduir la petjada de carboni i a afavorir plantejaments sostenibles a totes les nostres operacions.

02

Social

A nivell social, ens centrem en iniciatives que atreguin i motivin talent, alhora que afavoreixen un comportament ètic.

03

Governance

Comptar amb un bon govern és fonamental per garantir transparència i bones pràctiques. Comptem amb guies com el nostre codi d’ètica empresarial i el programa de compliment.

Sostenibilitat

Política d’Empresa
i Compliance

La nostra visió cerca connectar-nos amb un entorn canviant, on respectar el planeta és fonamental: una perspectiva àmplia que ens permeti en tot moment entendre els reptes actuals i anticipar els futurs, per poder aprofitar les oportunitats.

Només tenint aquesta visió integral podem desenvolupar infraestructures innovadores, eficients i sostenibles. Això, alhora, afavoreix canvis positius a nivell ambiental, econòmic i social. La minimització de les emissions de diòxid de carboni, la generació de llocs de treball en sectors verds i la reducció de la desigualtat en són alguns exemples.

Un altre gran objectiu de l’estratègia és descarbonitzar els negocis actuals i desenvolupar-ne d’altres de més sostenibles. Aquest repte obre la porta a nous models de negoci més respectuosos amb el medi ambient. Amb aquestes accions, ens alineem amb els ODS per garantir una millora contínua i contribuir a dibuixar un present i un futur més sostenibles.

Sostenibilitat

Environment

Carbonell Figueras, dissenya, desenvolupa i executa projectes focalitzats en la disminució de la generació de residus, emissions i abocaments, l’adquisició de productes i serveis que tinguin el mínim impacte al medi ambient, així com la prevenció de la contaminació produïda durant la realització de la seva activitat, considerant totes les etapes associades al seu cicle de vida sobre les quals pot actuar.

Disposem de la certificació ISO 14.001 sobre sistemes de Gestió Medi Ambiental, i estem en fase d’obtenció del certificat de la ISO 50001 sobre Gestió de l’Eficiència Energètica. Anualment calculem l’empremta de Carboni i properament el realitzarem sobre la base de la ISO 14064 per poder-la verificar.

Sostenibilitat

RSC

Com a estratègia de direcció, recolzem la responsabilitat social corporativa com a forma de dirigir les empreses en què tenim en compte l’impacte que generen les nostres activitats, tant als nostres treballadors com a grups d’interès en l’àmbit social, econòmic o mediambiental.

Any a any hem rebaixat els nostres índexs d’accidentalitat sempre amb l’objectiu d’accidents 0, per això tenim un sistema de gestió certificat sobre la base de la ISO 45001 i diverses qualificacions que acrediten el correcte exercici.

Sostenibilitat

Governance

El nostre compromís total amb l’ètica i la integritat ens posiciona al mercat com a referent en el comportament de l’empresa i dels seus empleats davant del conjunt de stake holders. En conseqüència, les nostres activitats compleixen els estàndards més alts d’integritat, transparència i respecte a la legalitat i als drets humans.

Codi ètic empresarial

El codi d’ètica empresarial estableix els principis bàsics a què cal atenir-se en el comportament de les nostres empreses integrants i tots els nostres empleats i directius:

  • Legalitat: les activitats empresarials i professionals es desenvoluparan amb estricte compliment de la legalitat vigent a cadascun dels llocs on es desenvolupin.

  • Integritat: les nostres activitats empresarials i professionals, d’administradors i empleats es basaran en el valor de la integritat ètica i es desenvoluparan d’acord amb els principis d’honestedat, evitació de tota mena de corrupció i respecte a les circumstàncies i necessitats particulars de tots els subjectes implicats en elles. Promovem entre els nostres empleats el reconeixement i la valoració dels comportaments que siguin acords amb els principis establerts en aquest codi.

  • Respecte als drets humans: tota actuació dels nostres administradors i dels nostres empleats guardarà un respecte escrupolós als drets humans i les llibertats públiques inclosos en la declaració universal dels drets humans.

Agenda 2030

L’any 2030 vam aspirar a disposar d’aigua neta i accessible per a tothom, infraestructures més sostenibles i ciutats més inclusives i segures. Aquests són alguns dels propòsits que anticipa l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les nacions unides, materialitzada en els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), una agenda que conforma una visió que subscrivim a Carbonell Figueras.

Les empreses responsables del desenvolupament i la gestió d’infraestructures jugaran un paper essencial per convertir els ODS en realitat, ja que no és exagerat afirmar que la nostra activitat incideix, de manera transversal en el conjunt dels objectius plantejats.

Per això, els objectius de Carbonell Figueras, com a operador privat, integren els ODS en el marc de la nostra estratègia de sostenibilitat.

Objectius de sostenibilitat

El respecte pel medi ambient i l’objectiu d’afavorir un desenvolupament social responsable són darrere de totes les nostres accions i compromisos. Aquesta actualització de la nostra estratègia està lligada als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) estipulats per les Nacions Unides per fer del món un lloc millor abans del 2030.

Aquesta estratègia també és una eina per generar i identificar noves oportunitats de negoci. Des de fa anys, han estat inclosos en els plans estratègics de Carbonell Figueras funcionant com a eixos centrals de la companyia, alhora que afavorint el creixement i sent rellevants en la presa de decisions.