Canal de l’informant

Sistema intern d’informació

CARBONELL FIGUERAS, S.A. i totes les societats que conformen el Grup CARBONELL FIGUERAS (d’ara endavant, totes elles referenciades conjuntament com a CARBONELL FIGUERAS), disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional de CARBONELL FIGUERAS, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest canal les persones següents:

  • Els empleats i accionistes.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

Per la utilització del Sistema Intern d’Informació de CARBONELL FIGUERAS pot acudir al següent enllaç/utilitzar el següent email:

Teniu a la vostra disposició la Política del Sistema d’Informació Intern on es regulen els drets i garanties que assisteixen els informants en el següent enllaç: