SUEZ

Planta de Tractament d’Aigües Residuals

Planta de tractament Juan Díaz II Obra civil i moviments de terres. Reactor biològic, clarificador secundari, edifici de pretractament i càmera de contacte de clor. Canonades soterrades.

Detalls del projecte
Ciudad de Panamá, Panamà
Octubre 2018 – Desembre 2019

Moviments de terres

Encofrats 49.500 m2

Formigó en murs i lloses 9.500 m3

Acer armadures 1.000 Tn

Juntes de PVC 2.500 ml

Perfils de bra de vidre 1.500 ml