CONSORCI D’AIGÜES

Dipòsit regulador d’aigua

Dipòsit de 25.000 m3 d’aigua provinent del riu Ebre. 570 ml de canalització de canonada de ø600mm fins a la línia general del CAT. Pericons de connexió i valvuleria.

Detalls del projecte
Vendrell, Espanya
Abril 2021 – Juny 2022

55.500m3 d’excavació

Encofrats 8.000 m2

Formigó en murs i lloses 4.000 m3

Acer armadures 350 Tn

Juntes i segellats 1.500 ml

Canonada de fosa dúctil K-9 600ml